Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w trakcie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i przygotowuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę i nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.