Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty
28 października, 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego aktu konieczne jest wypełnienie paru kryteriów. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą formę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Komentarze są wyłączone.