Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Klinika ortodontyczna
4 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
9 sierpnia, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców dotyczące małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Elementami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem ma obowiązek wykazać w toku postępowania, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest również potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, mających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Adwokat wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego rodzaju rozpraw warto zatrudnić dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zazwyczaj dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, lecz może także wystapić w formie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie działania rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia prawnik może dopisać uzupełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to uprościć ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie akceptowanego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków i podobnej, jednak niekoniecznie tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko posiada dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeśli rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sprawach można ubiegać się o całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, gdy użyte wcześniej lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można wynająć prawnika i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, chociaż łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej niezbędna jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.